Mind Cymru Is Mind In Wales Welsh

Ni yw Mind Cymru, yr elusen iechyd meddwl

Rydym yn gymuned frwdfrydig o bobl yng Nghymru na fydd yn ildio nes bod pawb sy’n dioddef o broblem iechyd meddwl yng Nghymru yn cael y gefnogaeth a’r parch y maent yn eu haeddu. Law yn llaw â’n 20 grŵp Mind lleol, rydym yn benderfynol o wella iechyd meddwl yn y wlad hon. Gyda’n gilydd, ni yw Mind Cymru.

Read this page in English

Ymgyrchu dros newid

Rydym yn gweithio gyda gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol yng Nghymru i wneud gwelliannau yn ein tri maes blaenoriaeth sef Gofal Sylfaenol, Gofal Mewn Argyfwng a Therapïau Siarad.

Rydym yn rhoi iechyd meddwl yn gadarn ar yr agenda gwleidyddol yng Nghymru. Anfonodd ein hymgyrchwyr bron i 9000 o e-byst at ymgeiswyr ac ACau yn ystod Etholiadau Cynulliad 2016. Gwnaethom gyrraedd ymgeiswyr ymhob etholaeth, ac roedd iechyd meddwl yn cael ei amlygu ym maniffesto pob prif blaid.

Rydym am barhau i ymgyrchu hyd nes bod gan bawb yng Nghymru fynediad i'r cymorth a'r gwasanaethau iechyd meddwl sydd eu hangen arnynt.

Darllenwch ragor am ein hymgyrchoedd

Darparu gwybodaeth a chymorth ledled Cymru

Defnyddiodd mwy na 130,000 o bobl o Gymru ein gwybodaeth ar-lein y llynedd. Dosbarthwyd dros 20,000 o daflenni gwybodaeth drwy ganghennau Mind lleol. Rydym hefyd yn gweithio i sicrhau bod mwy o'n gwybodaeth am iechyd meddwl ar gael yn Gymraeg.

Rydym yn cynorthwyo staff a gwirfoddolwyr y gwasanaethau brys ledled Cymru gyda'n Rhaglen Golau Glas.

Canghennau Mind lleol

Mae 20 o ganghennau Mind lleol yng Nghymru, a chânt eu rhedeg gan bobl leol, i bobl leol.

Mae pob un o'n canghennau Mind lleol yn rhoi gwybodaeth a chyngor ar broblemau iechyd meddwl, ac mae nifer yn cynnig therapïau siarad, grwpiau lles, addysg a hyfforddiant.

Mae pob Mind lleol yng Nghymru yn elusen annibynnol sy'n gweithio mewn partneriaeth â Mind.

Dewch o hyd i'ch Mind lleol yng Nghymru

Rwyf wedi llwyddo i gael cymorth mewn cyfnod o anobaith. Nid yw eraill mor ffodus. Mae'r galw am ddarpariaeth iechyd meddwl well yn fwy nag erioed.

Herio Stigma

Rydym yn gweithio gydag elusennau iechyd meddwl Hafal a Gofal yng Nghymru i ddarparu Amser i Newid Cymru, yr ymgyrch genedlaethol i roi diwedd ar y stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl a gwahaniaethu.

Darllenwch fwy am Amser i Newid Cymru

Hyfforddiant

Mae ein hyfforddwyr yng Nghymru yn helpu sefydliadau o bob maint i gefnogi eu cyflogeion mewn modd mwy effeithiol a diwallu anghenion pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl.

Darllenwch fwy am ein cyrsiau hyfforddi

Codi arian

Rydym yn helpu pobl ledled Cymru i godi arian i Mind mewn unrhyw ffordd y maent yn dewis ei wneud, o drefnu digwyddiadau fel neidio o awyren a rasys hwyl i gasgliadau a thawelwch noddedig.

Codi arian i Mind

Mental Health A-Z

Information and advice on a huge range of mental health topics

> Read our A-Z

Training

Helping you to better understand and support people with mental health problems

> Find out more

Special offers

Check out our promotional offers on print and digital booklets, for a limited time only

> Visit our shop today